Upozornění: od 17. 12. 2018 dochází ke změně sídla naší kanceláře. Najdete nás na adrese Dobrovského 422/3

Rekapitulace vývoje dotačního programu Zelená Úsporám a Nová Zelená Úsporám v kostce

Jak jsme již uváděli, programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám – 2.výzva a Nová zelená úsporám – 3. Výzva, se věnujeme již od jeho prvopočátku, a to od roku 2009, kdy byl vyhlášen v naší republice úplně poprvé. Disponujeme poměrně hlubokou znalostí a zkušenostmi tohoto dotačního titulu. Program je možné rozčlenit na tato období:

Zelená úsporám, rok 2008-2009:

V průběhu trvání dotačního programu Zelená úsporám, kdy naše kancelář v období roku 2009 a 2010 zpracovala desítky projektů tohoto dotačního programu, po splnění všech povinností zadavatele projektu (dodání veškeré dokumentace, zpřístupnění objektu ke zpracování dokumentace a zaměření stávajícího stavu), byly institucí SFŽP schváleny veškeré projekty zpracovávané naší projekční kanceláří. Program ve své první vlně, později nazývané první výzva, byl spuštěn kontinuálně, a to 22. Dubna 2009, v srpnu 2010, dne 24.08.2010 byl program dočasně přerušen, následně probíhala kontrola již podaných žádostí a také jejich postupné vyplácení. V první vlně bylo programu vyčleněno 25 miliard korun, dotační titul byl původně spuštěn pro rodinné a bytové domy, následně k 1.9.2009 přibyla výzva pro panelové domy, v závěru poté v odborné sféře i v médiích velmi diskutovaná výzva pro veřejný sektor. Program byl členěn na tyto podoblasti:

 

 1. Úspora energie na vytápění
 • A.1 – celkové zateplení
 • A.2 – dílčí zateplení
 1. Výstavba v pasivním energetickém standardu
 2. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
 • C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
 • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
 • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů 
 1. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření- některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)
 2. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu
 3. Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

 

Nová Zelená Úsporám, rok 2013:

Opětovného vyhlášení dotačního titulu, již známého jako „Nová zelená úsporám“ proběhlo až v roce 2013, a to v červnu 2013, příjem žádostí byl potom zahájen v srpnu 2013, příjem žádostí probíhal po prodloužení termínu pro příjem žádostí až do 31.12.2013. Alokována byla 1 miliarda korun českých a dotační titul byl určen již jen pro majitele rodinných domů.  Bonusem pro zpracovatele i žadatele bylo sledování aktuálních vyčerpaných dotačních prostředků. V nové vlně se nám změnila jak struktura programu, tak také schéma, a to z kontinuální výzvy na výzvy časově omezené.

Struktura programu se již víceméně blížila dnešnímu členění:

 

 1. Snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů

A.1. Hladina 1

 • A.1.1. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy
 • A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění

A.2. Hladina 2

A.3. Hladina 3

 1. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • B.1. Hladina 1
 • B.2. Hladina 2
 1. Efektivní využití zdrojů energie
 • C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
 • C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A
 • C.3. Instalace termických solárních systémů
 • C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
 1. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření
 2. Bonus za kombinaci vybraných opatření

Tato dotační vlna je v současné době ukončena, víceméně je možné konstatovat, že proplácení žádostí je již ukončeno také.

 

Nová Zelená Úsporám, rok 2014:

Víceméně v obdobné struktuře a za obdobných podmínek proběhlo poté následné vyhlášení programu Nová zelená úsporám také v roce 2014. Struktura a podmínky zůstaly víceméně zachovány. Program byl spuštěn v dubnu 2014, ukončen 31.12.2014, alokovaná částka 1,4 miliardy korun.

 

Nová Zelená Úsporám, 2. a 3. výzva, rok 2015:

V roce 2015 byla již spuštěna Nová zelená úsporám, na jaře a v létě roku 2015 známá a označována jako tzv. 2. Výzva, tato výzva se vyznačovala díky přehodnocení podmínek, velmi velkým zájmem ze stran žadatelů, tudíž došlo k jejímu předčasnému vyčerpání, a to již v průběhu července 2015.

Struktura programu již odpovídala víceméně dnešní výzvě, a to výzvě 3. Po přehodnocení výsledků programů a s ohledem na poněkud nestabilní podmínky bylo rozhodnuto, že další výzva, na jejímž vyhlášení se již v tomto období pracovalo, bude kontinuální.

Kontinuální a poměrně stabilní výzvy v dotačním programu Nová Zelená Úsporám, 3. Výzva, jsme se dočkali ještě na podzim roku 2015. Jak již bylo zmíněno, jedná se o kontinuální program, který slibuje a zaručuje určité stabilní podmínky a prostředí, a to jak pro žadatele, tak také pro nás – zpracovatele. Kontinuální výzva byla vyhlášena 22.října 2015, omezená je datem 31.12.2021, případně vyčerpáním alokace financí. Ta v současné době není plně určena, pohybuje se v závislosti na aktuálních výnosech z emisních povolenek.

Struktura aktuální 3.výzvy dotačního titulu Nová Zelená Úsporám, je nyní následující:

 1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření
 1. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 1. Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Zpět na seznam aktualit

Copyright © 2016 Jprojekce.cz | Webdesign: IR-webdesign.com | Odkazy | Seznam referencí

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace